Hermeneutics Class #1 - Chapter 1

Christian Mathodology

https://vimeo.com/700226772

Hermeneutics Class #2 - Chapter 1

Christian Mathodology 

https://vimeo.com/705076942

Hermeneutics Class #3 - Chapter 2

The Bible

https://vimeo.com/705108875

Hermeneutics Class #4 - Chapter 3

Bible Philosophy

https://vimeo.com/710082525

Hermeneutics Class #5 Chapter 4

Planet Worship

https://vimeo.com/712593325

Hermeneutics Class #6 Chapter 5

Dispensation

https://vimeo.com/714968334

Hermeneutics Class #7 Chapter 6

Ages

https://vimeo.com/717277649

Hermeneutics Class #8 Chapter 7

Bible Methodology

https://vimeo.com/721936169

Hermeneutics Class #9 Chapter 8

Knowledge To See (Observation)

https://vimeo.com/724614975

Hermeneutics Class #10 Chapter 9

Knowledge To See (Observation)

https://vimeo.com/726480763